Yuk Tahsin! Pelajaran 2

Yuk Tahsin!
Pelajaran 2 : Mad

Mad ialah 
اِطَالَةُ الصَوتِ بِحَرفٍ مِن حُرُوفِ المَدِّ

Memanjangkan suara pada salah satu huruf mad.


Huruf mad ada tiga yaitu : 
ا و ي

Mad terbagi menjadi 2, yaitu Mad Ashli / mad thobi’i dan Mad Far’i
1. Mad Ashli / mad thobi’i
 • Panjang bacaannya 2 harokat
 • Apabila ا didahului (َ  ), يْ didahului ( ِ  ) dan وْ didahului ( ُ  ).
 • Contoh:

بَا  بِيْ  بُوْ

KESALAHAN YANG SERING TERJADI
 • Tidak konsisten dalam memanjangkan mad ashli menjadi 2 harakat, terkadang dibaca lebih.
 • Menambah huruf hamzah ketika mewaqofkan
 • Misalnya ketika membaca  وَٱلضُّحَىٰ   dibaca وَٱلضُّحَاء                       
 غفورا  menjadi   غفوراء


2. Mad Far’i
Di antara contoh mad far’i ialah :
2.1. Mad Wajib Muttasil
Mad Wajib Muttasil terjadi apabila ada hamzah setelah huruf mad, dalam satu kata.  Panjangnya 5 harokat
Contoh :

مِنْ مَآءٍ , خَيْرُالنِّسَآءِ , وَهُمْ نَآئِمُوْنَ 


2.2. Mad Ja’iz Munfasil

Ja’iz artinya boleh. Munfasil artinya terpisah.
 • Mad ja’iz munfasil ialah apabila mad asli bertemu dengan huruf hamzah pada dua kata.
 • Huruf mad terletak di huruf akhir kata pertama dan  huruf hamzah pada kata kedua yang menyambutnya.
 • Tempo bacaan : Dibaca panjang 4 sampai 5 harokat sesuai riwayat Hafsh qiroah Ashim dari jalur Syatibiyyah. (Lihat Tajwid lengkap asy-Syafii, Abu Ya’la kurnaedi)

Contoh 

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ➖لاَأَعْبُدُ
➖اِنّاأَرسَلْنا


2.3. Mad Arid Lissukun
 • Mad Arid Lissukun terjadi apabila ada mad sebelum huruf terakhir dalam sebuah kata, lalu waqaf pada akhir kata tersebut.
 • cara membacanya ada tiga macam, yaitu :

 1. Tul (panjang) yaitu 3 alif atau 6 harakat.
 2. Tawassut (sedang) yaitu 2 alif atau 4 harakat.
 3. Qasar (pendek) yaitu 1 alif atau 2 harakat.

Catatan :
Hendaknya diperhatikan konsistensi bacaan mad ketika waqaf.
Apabila membaca 2 harokat, hendaknya membaca 2 harokat pada bacaan serupa. Begitupun ketika dibaca 4 atau 6 harokat. Jangan Berubah-ubah!
 • Bila tidak di waqafkan tetap dibaca mad asli/mad thabi’i.

Contoh :

تَعْلَمُوْنَ➖الإنسَانُ➖العلَمِينَ


2.4. Mad Layyin atau Mad Lin  
 • Mad Lin ialah wau mati atau ya mati sesedah huruf berbaris fathah serta diiringi sebuah huruf hidup.
 • Huruf lin terjadi pada dua keadaan, yaitu:
 1. Waw sukun didahului huruf yang berharakat fathah وَلا نَوْمُ
 2. Ya sukun didahului huruf yang berharokat fathah  قُرَيْشٍ

 • Hukum bacaan mad lin seperti mad aridh lis sukun, boleh dibaca 2,4 atau 6 harokat.
 • Kecuali jika dalam keadaan washol (tidak diwaqofkan)  maka panjangnya dibawah mad ashli.

Contoh 

مِنَ الْخَوْفِ , مِنَ الْقَوْمِ ,رَأْيَ الْعَيْنِ

KESALAHAN
Kesalahan yang sering terjadi adalah ketika membaca mad lin adalah tidak menyempurnakan huruf sebelum harokat sukun.
misalnya مِنَ الْخَوْف
Huruf خَ pada bacaan tersebut tidak dibaca sempurna kemudian membaca وْ.

2.5. Mad Lazim Musaqqal Kilmi
 • Musaqqal artinya diberatkan. Mad lazim musaqqal kalimi ialah apabila ada mad tabi’i bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata. 
 • Panjang  bacaannya ialah 3 alif atau 6 harakat.

Contoh :

وَلاَالضَّآلِّيْنَ , اَلصَّآخَّهْ , اَلطَّآمَّهْ


2.6. Mad Iwad
 • Iwad artinya ganti. Mad iwad ialah apabila Fathatain ( ً  ) pada bacaan waqaf (bacaan berhenti) di akhir kalimat.
 • Hukum atau cara membacanya adalah 1 alif atau 2 harakat. Kecuali ta marbutoh  ًة yang berbaris fathatain, bila dihentikan tidak jadi mad iwad, akan tetapi menjadi “HA”.

Contoh :

لباسَا dibaca  لباسًا
قديْرَا dibaca  قديْرًا

KESALAHAN
Kesalahan yang sering terjadi ketika membaca mad iwad adalah menambahkan ء pada huruf akhir.
Misalnya

لباسَاء dibaca  لباسًا
قديْرَاء dibaca  قديْرًا


PENTING
Jauhi Tarji' pada Setiap Mad, terlebih mad yg dibaca 4,5 atau 6 harokat.
 • Tarji' ialah meninggikan suara kemudian merendahkannya dalam satu mad.
 • Misalnya ketika membaca

 وَ السَمَاءُ

Sumber:
Grup WA TTQ

0 Response to "Yuk Tahsin! Pelajaran 2"

Posting Komentar

Silahkan berkomentar